RSC Africa Logo
CWS Logo
 
My Case 
RSC Africa | US Refugee Admissions Program
 
Seensa iyyata (login)
Kabajama iyyata USRAP fi,

Marsa RSC Africa�s My Case websaayiti kan fayadamuudhaan waa�ee dhimma kee kadeebi�ee qubachuu gara biyya Ameerikaatii.seensa (login ) kan gara bita jiru fayyadami eegasi odeefanno haarawa waa�ee dhimma keeti kadhuunfa haala Isaa argdhuu. Nidandeesa.

Paaswaarding asiin duraa sikeenamuun bekamaadhaa yero jalqaabaatif oggu rsc afrikaan interview sigodhu jechudha. Yoo paaswordii kee dagatte taate ykn kan amma jiru jijjiiruu feete maaloo, bakka �jijjirra paaswordii gaafachuu� tuqaati gara bitaatin qunnama eegasii qajeelfama hordofi.

Yoo gaafii dabalataa qabaatte waa�ee dhimma ke kadhuunfa ilaalchise RSC Africa ykn United States Refuge Admissions Program dhaaf teesso iimeelii kanaan qor case@CWSAfrica.org. RSC African gaafii keetiif yeroo guyyaa shanan hujii keessatti deebii sii deebisu niyaala.

USRAPn kafalti kam irraayyu bilisa. Namni mallaqqa isin gaafatu ykn nama yakkaan shakkamu jettani yoo yaaddan teesso kanaan nuugabaasa Fraud@CWSAfrica.org


Login
Maaloo,lakkoofsa dhimmaa(keezii)fi paaswordi kee seensisi dhimmi kee akka si muldhatuuf.
Username not entered
Lakkoofsa dhimmaa(keezii) :
 
Password not entered
Paaswordii : 
 
 
Remember me next time
    
 
Paaswordii kee hin qaabattu?
RSC Africa is operated by CWS as part of a cooperative agreement with the United States Department of State. This website was funded by the United States Department of State under the authority of the Migration and Assistance Act of 1962, as amended. The opinions, findings, and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.